تاریخچه موتورسواری

تاریخچه موتورسواری

تاریخچه موتورسواری

پاور۲۴اسلاید
تاریخچه
تجهیزات و انواع آن
موتورسواران ایران و جهان
طبقه بندی انجین ها
انواع پیست ها
و مشخصات فنی…