نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی

نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی

نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی

خلاصه مقاله:تعداد صفحات: ۹پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استفاده از شبکه های اجتمعی بر فرایندبهره وری منابع انسانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل تمامی پرسنل دانشگاهازاد اسلامی واحد کرمانشاه هستند که تعداد آنها ۲۶۰ نفر می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعته مورد پژوهش حجم نمونه اماری با استفاده از روش سرشماری تعداد ۲۶۰ نفر تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه…