پاورپوینت "آیا برزیل را می توان توسعه یافته نامید؟"

پاورپوینت "آیا برزیل را می توان توسعه یافته نامید؟"

پاورپوینت "آیا برزیل را می توان توسعه یافته نامید؟"

آیا برزیل را می توان توسعه یافته نامید؟ 
قسمتي از پاورپوينت:
اکنون برزیل عرصه مطالعات نظری پژوهشگرانی قرار گرفته است که با اشتیاق هریک به عرصه های مختلف دستاوردهای توسعه در این کشور می نگرند و به فراخور مطالعات خود دیدگاه های مختلف را مورد بررسی قرار می دهند لولا داسیلوا در شرایطی سکان قدرت سیاسی را به زندانی پیشین و رئیس دفتر کاخ ریاست جمهوریش سپرد که شرایط کشورش از منظر سیاسی و اقتصادی و نسبت به تاریخ برزیل و همسایگانش در بهترین…