مقاله۳۳-راهکارهای موفقیت تجاری و هنری و ساخت فیلم۲۰۰ص

مقاله33-راهکارهای موفقیت تجاری و هنری و ساخت فیلم200ص

مقاله۳۳-راهکارهای موفقیت تجاری و هنری و ساخت فیلم۲۰۰ص

موضوع این پروژه « راهکارهای موفقیت تجاری و هنری» (در بخش نظری) و ساخت فیلم « واینجاست» ( در بخش علمی) برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ارشد در رشته تصویر متحرک است که مطلب آن در فصل اول شامل تاریخچه فیلم های موفق انیمیشن در جهان و در فصل دوم شامل عواملی است که باعث این موفقیت شده اند از قبیل صدا، حرکت، شخصیت سازی، فیلمنامه نویسی، بازاریابی وغیره ………..در پایان کار هم به نتیجه گیری و گزارش کار عملی پرداخته شده است که امید است مورد…