مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدنيفصل اول – كليات
بخش اول – مقدمه
مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور…

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقدمه:گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون…

اسم تجارتی

اسم تجارتی

اسم تجارتی

چکیده. ۴کلید واژه:۴
مقدمه. ۵
بخش اول گفتار اول بند اول. ۶
تفاوت اسم تجارتی با ثبت تجارتی.. ۶
ماهیت اسم تجارتی.. ۶
محدوده‌ی اعتبار یک نام تجارتی.. ۷
اختیاری بودن ثبت اسم تجارتی.. ۷
بخش اول گفتا دوم بند دوم. ۸
اسم تجارتی در شرکت‌های تجاری.. ۸
مرجع ثبت اسم تجارتی.. ۹
قابل انتقال بودن اسم تجارتی.. ۹
انقضای اسم تجارتی.. ۱۰
مزایای ثبت علائم تجاری.. ۱۱
بخش اول گفتار سوم بند سوم. ۱۱
دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن.. ۱۱
علائم تجاری قابل ثبت.. ۱۳
بخش…

حقوق کودک ۴۸ص

حقوق کودک 48ص

حقوق کودک ۴۸ص

مقدمهبا توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق مساوي و غير قابل انكار همة اعضاي خانوادة بشري است.
با در نظر داشتن اين كه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسي بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأييد مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعي و سطح زندگي بهتر توأم با ازادي گسترده تر را ترويج نمايند، با اذعان به اين كه…

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن مترجم غلامعباس توسلی و رضا فاضل

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن مترجم غلامعباس توسلی و رضا فاضل

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن مترجم غلامعباس توسلی و رضا فاضل

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن
مترجم غلامعباس توسلی و رضا فاضل
 
تعداد صفحات pdf : 501
 …

نگاهى به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل (قابل ویرایش)

نگاهى به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل (قابل ویرایش)

فهرستچکیده. ۲
مقدمه. ۴
گفتار اول: حقوق زنان.. ۵
گفتار دوم: مقايسه. ۶
گفتار سوم: نمونه‏هايى از برخورد ملتها با زن.. ۷

هند. ۷
ايران.. ۷
مصر قديم.. ۷
روم. ۸
آشوريها۹
چين.. ۹
عربها و عربستان.. ۹

گفتار چهارم: زن در نگاه پيروان اديان.. ۱۲
گفتار پنجم: زن از منظر اسلام. ۱۵

احترام به زنان.. ۱۵
استقلال زنان.. ۱۶
اصول دين و اعتقادات.. ۱۷
فروعات دينى.. ۱۷

نتیجه گیری.. ۱۸
پى‏نوشت:۲۰
منابع.. ۲۳
 
چکیده
موضوعحقوق زنان از جمله بحث های جنجال برانگیزی است که از گذشته تا…

مقاله ۱۰۵-ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه۲۷۰ ص

مقاله 105-ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه270 ص

مقاله ۱۰۵-ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه۲۷۰ ص

فهرست 
چکيده۱
مقدمه. ۲
فصل اول. ۵
کليات.. ۵
۱-۱) معناي لغوي محاربه۶
۲-۱) محاربه در قرآن كريم. ۷
۳-۱) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه۱۲
۴-۱) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت.. ۲۰
فصلدوم. ۲۱
ماهيتمحاربه. ۲۱
۱-۲) مفاد آيه محاربه۲۲
۱-۱-۲) بررسي عنوان محاربه۲۲
۲-۱-۲) بررسی عنوان افساد در زمين ۵۰
۱-۲-۱-۲) مراد از افساد در زمين. ۵۰
۲-۲) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض… ۵۷
۳-۲) آيا افساد فی الارض به تنهايي، موضوع برای جواز حکم قتل مي باشد. ۶۷
۴-۲) بررسی روايات خاصه درباره…