تحقیق با عنوان بحران هویت در دوره جوانی- ۶۳ صفحه

تحقیق با عنوان بحران هویت در دوره جوانی- ۶۳ صفحه

مقدمه :از ويژگي هاي عصر جديد جريان شتاب آلود زندگي است، حوادث و رويدادهاي گوناگون آن چنان با سرعت پديد مي آيند که فرصت تفکر و تامل را از آدمي سلب مي کند در نتيجه مجالي براي تفرج در دنياي درون جهان برون باقي نمي گذارد و انسان اين موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمي کند بلکه انگيزه کافي براي انديشيدن در باب ضروريات زندگي در خود نمي يابد حاصل اين روند، بيگانگي او با خويشتن و جهان خارج از خويش است ولي آنچه دردآورتر عميقتر و دشوار…

دانلود کتاب قواعد فقه (بخش مدنی) دکتر مصطفی محقق داماد

دانلود کتاب قواعد فقه (بخش مدنی) دکتر مصطفی محقق داماد

دانلود کتاب قواعد فقه (بخش مدنی) دکتر مصطفی محقق داماد

کتاب قواعد فقه (بخش مدنی) تالیف دکتر مصطفی محقق داماد
منبع درس قواعد فقه ۱ رشته حقوق پیام نور
از ابتدای کتاب تا قاعده تلف مبیع قبل از قبض
شامل ۱۷۸ صفحه از کتاب در قالب ۹۵ صفحه pdf
 
 …