بررسي رابطه افسردگی و هيستری در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله

بررسي رابطه افسردگی و هيستری در بين زنان حدود سني 35 ساله

بررسي رابطه افسردگی و هيستری در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله

چكيدههدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله منطقه يازده شهر تهران كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين افسردگي و هيستري رابطه ي معني داري وجود دارد و هيستري در بين زنان غير شاغل بيشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سني ۳۵ ساله شاغل منطقه يازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گيري طبقه اي ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه پرسش نامه M.M.P.I بر روي آنها گرديده كه جهت…